Aydınlatma Metni

Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ilgili kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişiler, Aremas ile Aremas’a ait www.aremas.net internet sitesinde yer alan İletişim Formları vasıtasıyla iletişime geçen tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için connect@aremas.net e-posta adresi üzerinden Şirket İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve iletişim faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır:

Veri İşleme Faaliyeti: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı), İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi Üzerinden Soru, Şikayet ve Taleplerin Alınması,
  • Değerlendirilmesi, Çözümlenmesi ve Geri Dönüşlerin Sağlanması,
  • Tarafınıza Hitap Edilebilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Aremas tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Güvenliği Faaliyetinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Bilgi İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler (Log Kayıtları, IP, Kullanıcı Trafik Bilgisi, Port Numarası, Çerez Kayıtları)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnternet Sitesi Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması ve Takibinin Yapılması, İnternet Sitesinde Kullanım Kolaylığının Sağlanması, Kullanıcıların Oturum Bilgilerinin Hatırlanmasının Sağlanması, İnternet Sitesinin Temel Fonksiyonlarını Yerine Getirmesinin Sağlanması, İnternet Sitesinin Performansının Arttırılması Ve İşlevselliğinin Arttırılması, Stratejik Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki Uyuşmazlık Halinde İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Aremas tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 28. maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilmektedir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilmektedir.

Diğer yandan kişisel verileriniz; olası hukuki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık hizmeti alınması ve Aremas’ın hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla amacıyla hukuk birimleriyle, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması amacıyla bulut ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA AKTARIMI

Kişisel verileriniz ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.aremas.net internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Aremas’a daha önce bildirilen ve Aremas’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Aremas’a ait aşağıda belirtilen Konaklar, Gökkuşağı Sok No:27, 34330 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresine veyahut connect@aremas.net irtibat adresine iletmeniz durumunda Aremas, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Aremas tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu: Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Adres: Konaklar, Gökkuşağı Sok No:27, 34330 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

İletişim: +90 (212) 269 75 85 / connect@aremas.net